بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی2

جمعه 13 دی 1398 ساعت 10:17 ق.ظ

همانطور که در جدول 5 مشاهده می‌نمایید، مقدار شاخص نیکویی برازش معادل 601/0 است که نشان از برازش کلی بالای متوسط برای مدلسازی است. یعنی مدل درونی قدرت کافی برای آزمون فرضیات را دارد و نتایج آزمون را می‌توان به لحاظ آماری صد در صد قابل اتکا دانست. همچنین معیار R2 یا ضریب تعیین نشان از تاثیری دارد که متغیرهای برونزا بر یک متغیر درونزا دارند. این معیار فقط برای سازه‌های درونزا محاسبه می‌شود و در مورد سازه‌های برونزا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار ضریب تعیین یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل دارد. سه مقدار 19/0، 33/0 و 67/0 به عنوان ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی شده است [105].

بحث

پژوهش حاضر باهدف الگویابی کارکردهای مثبت روانشناختی در بین مادران کودکان فلج مغزی استان خراسان شمالی انجام شد. نتایج اولیه ی تحقیق از طریق آزمون همبستگی نشان داد که تمامی متغیرهای پژوهش از جمله معنویت، بهزیستی روانشناختی، نشاط ذهنی، بخشش، تاب آوری، امید به زندگی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی ارتباط معناداری دارند. در ادامه، نتایج حاصل از مدل برازش شده در سطح روابط ساده نشان داد ابتدا معنویت به عنوان متغیر برونزا و عنصر مهم در تبیین مستقیم و غیر مستقیم کارکردهای مثبت روانشناختی مادران کودکان فلج مغزی وارد مدل شد. این یافته مطابق مدل مفهومی این تحقیق و همچنین همسو با یافته های قبلی [29، 36، 37 و 39] بود که از یک طرف موید درك ماهيت معنویت، گذشته از روش هاي دينداري در جوامع مختلف است، و از طرف ديگر سلامت ساز بودن اتكاء به خداوند در امور و روش هايي است كه او در قالب مذهب توصيه نموده است [106]. بخصوص فعالیت های بدون چشم داشت مادران کودکان فلج مغزی که خود زیربنای معنوی و یاری رسان دارد و رضایت خداوند از اهم انگیزه های این فعالیت ها می باشد. به طور جزیی تر، همانطور که در نمودار 2 مشاهده می شود معنویت به منظور تبیین بخشودگی، امید به زندگی و نشاط ذهنی مادران کودکان فلج مغزی وارد الگو شد بطوریکه این پیش بینی برای بخشش قوی تر بود. بنابراین افزایش در میزان معنویت با افزایش سطح  هریک از این کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران همراه است و این یافته در حالی که با نتایج پژوهش های متعدد در این زمینه همخوان می باشد [107، 108، 109، 45، 46، 47، 13 و 9]، با مطالعه ی مالتبی و دی [81]  ناهمخوان بود. تفاوت را می توان با استفاده از پرسشنامه های مختلف خود گزارشی یا ابزارهای ارزیابی با درجه های مختلف حساسیت یا قابلیت اطمینان و همچنین و شرایط خاص مادران کودکان فلج مغزی توضیح داد. سپس، امید به زندگی پیش بینی کننده تاب آوری، نشاط ذهنی و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان فلج مغزی مشخص شد که با نتایج پژوهش های مختلف در این زمینه [71، 72، 73 و 44] هم راستا می باشد. به علاوه، نشاط ذهنی به عنوان پیش بینی کننده ی خودکارآمدی و رضایت از زندگی وارد معادله شد که این نتیجه با نتایج پژوهش های قبلی همخوان است [110؛ 111؛ 112]. در همین سطح از مدل، مشاهده شد بخشش پیش بینی کننده تاب آوری مادران کودکان فلج مغزی می باشد. این نتیجه همسو با تحقیقات پیشین است [113 و 114]. در ادامه مدل مشاهده شد بهزیستی روانشناختی اثر مستقیمی بر خودکارآمدی مادران را دارد که این یافته نیز منطبق با پیشینه پژوهشی بود [56]؛ آخرین مسیر مدل نشان داد که خودکارآمدی بر متغیر رضایت از زندگی مادران کودکان فلج مغزی اثر معنی دار دارد. این نتیجه در راستای یافته های پژوهش های قبلی می باشد [115] روابط بدست آمده بین کارکردهای مثبت روانشناختی با یکدیگر را می توان بر اساس رویکرد همسویی محتوایی سازه ها تبیین نمود.

نکته بسیار حائز اهمیت و متمایز کننده این پژوهش که فراتر از روابط ساده و جداگانه مولفه های مثبت روانشناختی مادران کودکان فلج مغزی لازم است به آن توجه شود، الگوی یکپارچه و زنجیره ای رابطه بین این مولفه ها است. الگوی یکپارچه ارایه شده حاکی از آن است كه متغیرهای نشاط ذهنی، امید به زندگی و بخشش مي تواند میانجی رابطة بين معنویت با رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی مادران  باشد. مسیر متغیر بهزیستی روانشناختی با خودکارآمدی به طور مستقیم و با رضایت از زندگی با میانجی گری خودکارآمدی معنادار می باشد. تاب آوری علاوه بر تأثیر مستقیم بر بهزیستی روانشناختی اثرات غیرمستقیمی از طریق متغیر میانجی گری این متغیر بر خودکارآمدی دارد. درحالی که، معنویت قدرت پیش بینی نشاط ذهنی را با میانجی گری امید به زندگی دارد. ضرايب آلفاي به دست آمده براي تمام مؤلفه ها بالاتر از 70/0 است که براي آزمون هايي که در پژوهش ها به کار مي روند مناسب مي باشد. شاخص برازندگی (601/0 GoF=) در پژوهش حاضر نشان داد که مدل ارایه شده از برازش مطلوبی برخوردار است و برای تبیین روابط مولفه های مثبت روانشناختی مناسب و کارآمد می باشد. مدل برازش شده با غلبه بر دشواری ها و محدودیت های روش های سنتی، دستیابی به شبکه ای از روابط بین متغیرهای پژوهش و شمای کلی این روابط را در قالب یک مدل برآورده ساخت که از اهمیت بالینی و پژوهشی زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه با توجه به مدل برازش شده، احتمال دارد مادری دارای بهزیستی روان شناختی بالا بوده ولی با این حال علت این مطلوبیت حضور متغیر خودکارآمدی، تاب آوری و امید به زندگی به تنهایی نباشد بلکه این متغیرها به طور همزمان باید حضور داشته تا بتوانند نقش مؤثری بر ارتقاء بهزیستی روانشناختی وی داشته باشند. علاوه بر بیان آثار مستقيم، اثرات غيرمستقيم يا از طريق اثرگذاري بر ديگر متغيرها نيز در مدل مشخص شده اند. از این جهت نتایج پژوهش حاضر احتمالا قابلیت مقایسه شدن با یافته های حاصل از مطالعات خطی پیشین را ندارد. از جمله محدودیت های مطالعه حاضر که مخدوش کننده اطلاعات دقیق، معتیر و قابل اعتماد در این زمینه می باشد می توان به مقاومت برخی از خانواده ها و عدم همکاری جهت تکمیل پرسشنامه به دلیل طولانی بودن فرآیند تکمیل این پرسشنامه ها یا به دلیل عدم اعتماد نسبت به پرسشگران اشاره کرد. همچنین مهمترین محدودیت استفاده از نمونه در دسترس، و نیز وجود تنها مشارکت کنندگان مؤنث است که این امر تعمیم پذیري یافته ها را محدود می کند.

نتیجه گیری

سلامتی افراد جامعه اهمیت بسیاري دارد و در این رابطه سلامتی مادران داراي کودك با نیازهاي ویژه داراي اهمیت فراوانی می باشد [12]. بدین منظور این مطالعه در جمعیت مادران کودکان فلج مغزي انجام گرفت و برای اولین بار الگویی منسجم از روابط کارکردهای مثبت روانشناختی در بین این مادران تدوین شد. در این میان طی مقایسه هایی که با سایر مطالعات انجام شده در داخل یا خارج از ایران انجام پذیرفت، مشاهده شد سطح  و میزان روابط بدست آمده در این مطالعه تا حدودی با مطالعات قبلی متفاوت است ولی به نسبت روابط بسیار قوی و قابل توجهی بین سازه های این پژوهش حاکم می باشد و در عین حال مسیرها و روابط هر کدام از این متغیرها با نتایج حاصل از برخی از مطالعات هم خوانی دارد. لذا در جمع بندی نهایی این تحقیق مطرح می شود که مدل بدست آمده با داده های تجربی با مدل پیشنهادی پژوهشگر همسویی نسبی دارد. اين ناهمخواني نسبی از دو منظر قابل بررسي است: اول شاید بتوان نتیجه گرفت که در بین مادران کودکان فلج مغزی که داری میزان استرس اضطراب و افسردگی بالا [7، 8، 10، 11، 12، 13 و 15]؛ سطح کیفیت زندگی پایین [6] می باشند و میانگین کلی سلامت روانی در آنها کم تر از افراد عادی می باشد و همچنین از نظر علایم سلامت روانی یعنی افسردگی، اضطراب، روان پریشی، پرخاشگری و ... در سطح پایین تری نسبت به افراد عادی هستند [116]، عوامل و روابطی وجود دارند که مهمتر از روابط و متغیرهای پیشنهادی مدل هستند؛ و دوم به لحاظ تفاوت هاي فرهنگي و مذهبي و نوع شعائر و آداب و مناسك خاص مذهبي در نظام اسلامي مي توان چنين تفاوت هايي را محتمل دانست. لذا تفاوت مشاهده شده در نتیجه حاصل از پژوهش حاضر با سایر مطالعات باید با مقایسه زمینه های فوق در این مطالعات مورد بررسی قرار گیرد. در پایان باید گفت یافته های این مطالعه به محققین، مشاوران و متخصصین این حوزه کمک می کند تا به درک کامل تر و جامع تر از روابط کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی نایل آیند. قبلا در اين زمينه در ايران مطالعه اي صورت نگرفته، و اين نتايج مي تواند آغاز و پايه اي براي مطالعات بعدي باشد تا پژوهشگران به استناد این مدل بتوانند کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی را با یکدیگر پیوند زنجیره ای دهند و با توجه به قاعده هم افزایی، اثرات بیش از پیش و فراتر از توان تقویت کنندگی روابط ساده بدست آورند. نکته ای دیگری که لازم است پژوهشگران در آینده با توجه به یافته های پژوهش حاضر به آن توجه کنند این است که کارکردهای مثبت روانشناختی به طور مستقیم، غیر مستقیم و جدی می توانند از تقویت معنویت در مادران کودکان فلج مغزی تغذیه شوند. به همین دلیل به پژوهشگران پیشنهاد می شود در صورت تمایل در پژوهش های بعدی نقش تقویت معنویت را در قالب طرح های آزمایشی بر کارکردهای مثبت روانشناختی مادران کودکان قلج مغزی مورد بررسی قرار دهند.

تشکر و قدردانی

گروه پژوهشي لازم مي دانند تا از مرکز توانبخشی مهر شیروان و تمامی مادران محترمی که صمیمانه محققین را در انجام این پژوهش یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند. این مطالعه برگرفته از رساله دکتری (با کد شناسایی: 23820705952025) دانشگاه خوراسگان اصفهان می باشد و با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده است.

منابع

1- Razaviafzal Z. a survey on knowledge and application of Iranian caregivers regarding special care of children 1-5 years old with cerebral palsy. [Thesis in Occupational therapy]. [Tehran]: University of social welfare and rehabilitation science;2011.

2- Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ. The epidemiology of cerebral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disability and rehabilitation. 2006; 28 [4]: 183–191.

3- McConkey R, Truesdale-Kennedy M, Chang MY, Jarrah S, & Shukri R. The Impact on Mothers of Bringing up a Child with Intellectual Disabilities: A Cross-Cultural Study.” International Journal of Nursing Studies. 2008; 45 [1]: 65–74.

4- Guillamón N, Nieto R, Pousada M, Redolar D, Muñoz E, Hernández E, Boixadós M, Gómez-Zúñiga B. Quality of life and mental health among parents of children with cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. J Clin Nurs. 2013; 22[11-12]:1579-90. DIO: 10.1111/jocn.12124. Epub 2013 Mar 6.

5- Paster A, Brand W, & Joanne W. A comparison of coping strategies used by parents of children with disabilities and parents of children without disabilities. Research in Developmental Disabilities,2009; 30, 1337-1342.

6- Yilmaz H, Erkin G, and Alparslan, AI. Quality of Life in Mothers of Children with Cerebral Palsy. Hindawi Publishing Corporation ISRN Rehabilitation Volume. 2013; Article ID 914738, 5 pages. http: //dx. DIO.org/10.1155/2013/914738.

7- Dalvand H, Dehghan L, Hosseini SA, Feizi A, Kalantari M. Comparison of Health-Related Quality of Life in Mothers of Children with Spina Bifida and Cerebral Palsy. Article 8, 20175; [9]: 5677-5685. DOI: 10.22038/ijp.2017.23670.2000.

8- Dehghan  L, Dalvand H, Feizi A, Samadi SA, Hosseini SA. Quality of life in mothers of children with cerebral palsy: The role of children’s gross motor function. Journal of Child Health Care. 2016; Vol 20[1] 17–26. DOI: 10.1177/1367493514540816.

9- Ahmadizadeh Z, Rassafiani M, Amozadeh Khalili M, Mirmohammad khani M. Factors Associated with Quality of Life in Mothers of Children with Cerebral Palsy in Iran. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2015; 25, 15-22.

10- Mihić T, Mihić L, Mihić I. Stress and resolution in mothers of children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities Volume 47, December 2015; 135-143. https:// DOI.org/10.1016/j.ridd.2015.09.009.

11- Kumar R, Lakhiar MA, Lakhair MA. Frequency and Severity of Depression in Mothers of Cerebral Palsy Children. J Liaquat Uni Med Health Sci. 2016; 15[03]:147-51.

12-Toulgui E, Jemni S, Samia F, Lazreg N, Mtaouaa S, Khachnaoui F. Depression and anxiety in mothers of children with cerebral palsy: Comparative study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. 2016; Volume 59, Supplement, September Page e9. https:// DOI.org/ 10.1016/j. rehab. 2016. 07. 024.

13- Barlow JH, Cullen-Powell LA, Cheshire A. Psychological well‐being among mothers of children with cerebral palsy. Early Child Development and Care. 2006; Volume 176, Issue 3-4. https:// DOI. org/10. 1080/ 030044304 2000313403.

14- Eisenhower AS, Baker BL, Blacher j. preschool children with intellectual disability,syndrome specificity ,behavior problems,and maternal well- being. Journal of intellectual disability.2005; 49,657- 671.

15- Krstić T, Mihić L, Mihić I. Stress and resolution in mothers of children with cerebral palsy. Res Dev Disabil. 2015; Dec;47:135-43. DOI: 10.1016/j.ridd.2015.09.009.

16- Raj Kumari G, Harpreet K. Stress among parents of children with intellectual disability. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal.2010; 21[2], 118-126.

17- Garip Y, Ozel S, Tuncer Ozgul B, Kilinc G, Seckin F,  Arasil T. Fatigue in the mothers of children with cerebral palsy. Fatigue in the mothers of children with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation. 2017; Volume 39, Issue 8. https:// DOI:org/ 10.3109/ 09638288. 2016. 1161837.

18- Fesanghari H. The Comparison of early Maladaptive Schemas , Religious Orientation and Life Expectancy between Mothers of mentally Retarded children and Mothers of Normal children. International Conference on Psychology and Culture Life. 2015;  76-89.

19- Davis E, Shelly A, Waters E, Boyd R, Cook K, Davern M. The impact of caring for a child with cerebral palsy: quality of life for mothers and fathers. Child: Care, Health and Development. 2010; 36 [1]:63-73.

20- Raina P, O'Donnell M, Rosenbaum P, Brehaut J, Walter S, Russell D, et al. The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy. Pediatrics. 2005; 115[6]:626-36.

21- Willson B, Herbert CA, Shiel A. Behavioral approaches in neuropsychological rehabilitation, Hove & NewYork, psychology press; 2003.

22- Ortega S, beauchemin A, kaniskan RB. Best practices in mental health. Lyceum Books, Inc, 4 [1]; 2008.

23- Eid M, Larsen RJ. The science of subjective well-being: Guilford Press; 2008.

24- Luthans KW, Jensen SM. Hope: A New Positive Strength for Human Resource Development. Human Resource Development Review. 2002; 1[3], 304-322.

25-Lindfors P, Berntsson B, Lundberg U. Factor structure of Ryff's Psychological Well-Being Scales in Swedish female and male white-collar workers. Personality and Individual Differences, 2006; 40: 1213-1222.

26-Carr, Allen. Positive Psychology [Science of Happiness and Human Strengths]. 2005; Pasha Sharifi H, Najafi Zand J, Sanei Zaker B. Tehran: Sokhan Publications; 2008.

27-Ryan RM, Deci EL. To be happy or to be self-fulfilled: A review of research on hedonic and eudemonic well-being. In S. Fiske[Ed], Annual Review of Psychology. 2001; 52: 141- 166.

28-Frisch MB. Quality of life therapy. Applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons. [1]; 2006.

29- Hills J, Paice JA, Cameron JR, Shott S. Spirituality and distress in palliative care consultation. Journal of Palliative Medicine. 2005; 8[4], 782-788.

30- Nasr H, Hoseini H. in Translation marefate javdan. Tehran: niyosha Publication, 2008[Persian]._ 24-King.

31-O’Connor K, Chamberlain K. Dimensions and discourses of meaning in life: Approaching meaning from qualitative perspectives. In Reker GT, Chamberlain K. Exploring existential_meaning: Optimising human development across the life span. USA: Sage; 2000; 75–91.

32- King LA, Napa CK. What makes a life good? J Personality and Social Psychology. 1998; 75: 156–165.

33- Reker GT. Theoretical perspective, dimensions, and measurement of existential meaning. In Reker GT, Chamberlain K. Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span. Thousand Oak, CA: Sage Publications. 2000; 39–58.

34- Baumeister RF. Meanings of life. New York: Guilford; 1991.

35- Seligman MEP. Authentic happiness. New York: Free Press; 2002.

36- Doolittle BR, Farrell M. The association between spirituality and depression in an urban clinic. The Primary Care Companion-Journal of Clinical Psychiatry. 2004; 6[3], 114-118.

37-Yang KP, Mao, XY. A study of nurses’ spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 2007; 44[6], 999-1010.

38- Nikseresht F, Rassouli M, Torabi F, Farzinfard F, Mansouri S, Ilkhani M. The Effect of Spiritual Care on Mental Health in Mothers of Children With Cancer. Holist Nurs Pract. 2016; Nov/Dec;30[6]:330-337. PubMed PMID: 27763927.

39- Lucchetti G, Braguetta CC, Vallada C, Vallada H. Exploring the acceptance of religious assistance among patients of a psychiatric hospital. International Journal of Social Psychiatry. 2013; 59: 311-317.

40- Bonebright CA, Clay DL, Ankenmann RD. The relationship of workaholism to work-life_conflict, life satisfaction and purpose in life. J Counseling Psychology. 2000; 47: 469–477.

41- Lent RW. Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychosocial adjustment. J Counseling Psychology. 2004; 51: 482–509.

42- Day S, Rottinghaus P. The healthy personality. In: Walsh WB Counseling psychology and optimal human functioning Mahwah, NJ: Erlbaum. 2003; 1-23.

43- Peterson C, Park N, Seligman M. Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. J Happiness Studies. 2005; 6: 25–41.

44- Steger MF, Kawabata Y, Shimai S, Otake K. The meaningful life in Japan and the United States: Levels and correlates of meaning in life. J Research in Personality. 2008; 42: 660–678.

45- Keyes CL M, Haidt J. Flourishing: Positive psychology and the life well lived. Washington, DC: American Psychological Association; 2003.

46- Verduin PJM, de Bock GH, Vliet Vlieland TP M, Peeters AJ, Verhoef J, Otten W. Purpose in life in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2008; 27: 899–908. DOI: 10.1007/s10067-007-0822-8.

47- Lerner RMEM, Anderson PM. Positive youth development: Thriveing as the basis of personhood and sivil society. J Applied development science. 2003; 7[3]:172-180.

48- Khoshdel g. In Traslatio Growtl psychology. Schultz D.Tehran : Peykan Publication; 2006.

49- Kirkpatrick LA. God as a substitute attachment figure: A longitudinal study of adult attachment style and religious change in college students. Personality and social psychology bulletin. 1998; 24: 961-973.

50-Ghobari Banaab B, Raghebian R. Child, adolescent and spirituality. Tehran: Yastoron Publication; 2007.

51- Snyder CR, Harris C, Anderson JR, Holleran SA, Irving LM, Sigmon ST, et al. The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. J Personality and Social Psychology. 1991; 60: 570-585. PubMed PMID: 2037968.

52- Snyder CR, Feldman DB, Shorey HS, Rand KL. Hopeful choices: A school counselors guide to hope theory. Professional School Counselling. 2002; 5[5]: 298-308. Available from PsychINFO database. Accessed 2010 Feb 6.

53- Snyder CR. Hope Theory: Rainbows in the Mind. Psychological Inquiry. 2002; 13: 249–275.

54- Diener E. Subjective Well-Bing. The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. American Psychologist. 2000; 55. 1, 34-43.

55- Bandura A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educ Psychol. 1993; 28 [2]: 117-48.

56- Asghari F. Saadat S. Atefi Karajvandani S. Janalizadeh Kokaneh S. The Relationship between Academic Self-Efficacy and Psychological Well-Being, Family Cohesion, and Spiritual Health Among Students of Kharazmi University. Iranian Journal of Medical Education. 2014: 14[6]. 581- 593.

57- Mohammadbeigi A, Anbari Z, Mohammadsalehi N, Mahdipour A, Ahmadli R, Ansari H. [Study of the Relationship Between Self-efficacy and Health-Promoting Lifestyle and Associated Factors in Nurses]. Qom Univ Med Sci J. 2016; 10 [7]: 49-57.

58- Ripley J, Worthington ELJ. Hope-focused and forgiveness-based group interventions to promote marriage enrichment. Journal of Counseling and Development.2002; 80, 452–464.

59- Thompson LY. Snyder CR, Hoffman L, Michael ST, Rasmussen HN, Billings LS, & et al. Dispositional forgiveness of self, other, and situations. Journal of Personality. 2005; 73, 316–360.

60- Zare H, Amini F. The Study of Structural Relationship among Forgiveness, Life Satisfaction, and General Health in Students. Social Cognition. 2016; 5,[1], [Series 9], 149- 165.

61- Maltby J, Macaskill A, Day L. Failure to forgive self and others: A replication and extension of the relationship between forgiveness, personality,social desirability and general health. Journal of Personality and Individual Differences. 2001; 30, 881– 885.

62- Alizadeh H, Kavehghahfarokhi M, Yoosefilooyeh M, Roohi A. Development of a resilience fostering program, and its effectiveness on psychological well-being adolescents at risk. Uni South Afric J. 2000; 22:82-8.

63- Abraham P, Greeffkarla L. Spirituality as a resiliency quality in xhosa speaking families in South Africa. Relig Health. 2008; 47:288-301.

64-Weiss GL. Toward the mastery of resiliency. Canadian J School Psycholo. 2008; 23:127- 37.

65- Niemiec T, Lachowicz K. The moderating role of specific self-efficacy in the impact of positive mood on cognitive performance. Motiv Emot. 2015; 39:498- 505.

66-.Momeni Kh, Karami j, Shahbazirad A. [Relationship between spirituality coping strategies resilience with psychological well-being of students]. J Bebood. 2013; 16:626-34.

67.Besharat MA, Salehi M, Shahmohammadi K, Nadali H, Zebardast A. Relations of resilience and hardiness with sport achievement and mental health in a sample of athletes. Contem Psycholo. 2007; 3:38-49.

68- Nikseresht F, Rassouli M, Torabi F, Farzinfard F, Mansouri S, Ilkhani M. The Effect of Spiritual Care on Mental Health in Mothers of Children With Cancer, Holistic Nursing Practice. 2016; 30[6]:330-337.

69- Mosadegh N, Ghobari-Bonab B, Pirzadi H, Shafi N. Prediction of Mental Health Based on Spiritual Intelligence in Mothers of Children with and without Intellectua Disabilities. Journal of Exceptional Children.2013; 13. 15-21.

70- Debirian P, Mahmoudi Gh, Vatankhah Hamid R. Comparison of spiritual intelligence and mental health of mothers with deaf, blind, and normal children.; Exceptional Education.2014; 116. 16-25.

71- Kanani K, Hadi S, Soleimani M, Arman Panah A. Examining the effect of hope therapy on the improvement of life quality, hope and psychological well-being in mothers of mentally retarded children. JPEN. 2015; 1[3]: 34-47.

72-Salimi A, Abbasi A, Zahrakar K, Tameh B, Davarniya R. The Effect of Group Based Hope Therapy on Resiliency of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder. Armaghane danesh. 2017; 22 [3] :350-363.

73-khodabakhshi koolaee A, derakhshandeh M. Effectiveness of hope-oriented group therapy on life meaning and resilience in mothers with physical-motor disabled children. JPEN. 2015; 1 [3] :15-25.

74- Cless JD, Nelson Goff BS, Durtschi JA. Hope, Coping, and Relationship Quality in Mothers of Children With Down Syndrome, J Marital Fam Ther. 2018 Apr;44[2]:307-322. DIO: 10.1111/jmft.12249. Epub 2017 Aug 2.

75- Küçük EE, Küçük Alemdar D. Life Satisfaction and Psychological Status of Mothers with Disabled Children: A Descriptive Study. Community Ment Health J. 2018 Jan;54 [1]:102-106. DIO: 10.1007/s10597-017-0135-6. Epub 2017 Mar 31. PubMed PMID: 28364299.

76- Sylvester BD. Well- being in valleyball players. Pscholology of Sport and Exercise,2011; 3, 1-7.

77- Halstead E, Ekas N, Hastings RP, Griffith GM. Associations Between Resilience and the Well-Being of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder and Other Developmental Disabilities. J Autism Dev Disord. 2018 Jan 10; DIO: 10.1007/s10803-017-3447-z. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29322385.

78- Madani, Z, Gholamali Lavasani, M, Ajeee J. Investigating the relationship between resilience and social support with psychological well-being in mothers with slow-moving students. Psychology and Educational Sciences.2014; 1, [3], 27- 42. [Persian].

79- Kimura M, Yamazaki Y. Mental health and positive change among Japanese mothers of children with intellectual disabilities: Roles of sense of coherence and social capital. Res Dev Disabil. 2016 Dec;59:43-54. DIO: 10.1016/j.ridd.2016.07.009. Epub 2016 Aug 4; PubMed PMID: 27497373.

80- Giallo R, Wood CE, Jellett R, Porter R. Fatigue, wellbeing and parental self-efficacy in mothers of children with an autism spectrum disorder. Autism. 2013 Jul;17[4]:465-80. DIO: 10.1177/1362361311416830. Epub 2011 Jul 25. PubMed PMID: 21788255.

81-Lewis CA, Maltby J, Day L. Religious orientation, religious coping and happiness among UK adults. Personality and Individual Differences, 2005; 37: 1816-1825.

82- Tepper BJ, Duffy MK, Henle CA, Lambert LS. Procedural injustice, victim precipitation, and abusive supervision”. Personnel Psychology. 2006; 59, pp:101-123.

83- Munro BH. Statistical Methods for Health Care Research. 5 th Edition. LWW: Philadelphi. 2005.

84- Ebadirad M. Compared conflicting relationship between behavioral problems in children of parents, children and normal children of divorced parents of elementary school students in the city of Mashhad. [dissertation]. Tehran: Shahid Beheshti University of Tehran; 2012.

85- Ryff CD, Singer BH. Best news yet on the six-factor model of well-being. Social science Research, 2006; 35, 4, 1103-1119.

86- Khanjani M, Shahidi Sh, Fath Abadi J, Mazaheri MA, Shokri O. Factor Structure and Psychometric Properties of Short Form [18 questions] Reef psychological well-being scale in male and female students. Thought and Behavior. Eighth,2014; 32, 37- 27.

87- Ryff CD, Singer B. The contours of positive human health. Psychological Inquiry.1998; 9. 1- 28.

88- Milyavskaya M, Koestner R. Psychological needs, motivation, and well-being: A test of self-determination theory across multiple domains. Personality and Individual Differences.2011; 50, 387–391.

89- Shaykh al-Islami R, daftarchi E. The role of estimating the needs of the psychological basis in goal orientation and mental vitality, Master's Degree, Faculty of Psychology and Educational Sciences: Shiraz University; 2011.

90- Diener E, Diener M. Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology. 2009; 68. 653-663.

91- Sheikhi M, Hooman HA, Ahadi H, Sepah Mansour M. Psychometric characteristics of life satisfaction scale. Thought and Behavior [Applied Psychology], 2010; 5, [19], 15-26.

92- Oraki M. Investigating the relationship between anger, self-efficacy, coping styles and desire for drug use in a group of drug addicts. Journal of Addiction Research.2013; 18, 39-54.

93- Hosseinian S, Niknam M. The Effect of Cognitive-Behavioral Education Intervention on self-efficacy and athlete's self-efficacy. Motion behavior and sports psychology,2010; 7, 63- 78.

94- Parsian N, Dunning T. Developing and validating a questionnaire to measure spirituality: a psychometric process. Global J Health Sci 2009; 1[1]: 2-12.

95- Pirasteh Motlagh A, Nikmanesh Z. The Role of Spirituality in Quality of Life Patients with AIDS/HIV. JSSU. 2013; 20 [5] :571-581.

96- Conner KM, Davidson JRT. Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale [CD-RISC]. Depression and Anxiety, 2003; 18, 76-82.

97- Jowkar B. The mediating role of resilience in the relationship between general and emotional intelligence and life satisfaction. Contemporary Psychology. 2007; 4, 12-3.

98- Rasouli F. The Effectiveness of Anger Control Training on Resilience in Adolescents At Risk of Addiction.Quarterly Journal of Research on Addiction, 2010; 4,[16].

99- Thompson LY, Snyder CR, Hoffman L, Michael ST, Rasmussen HN, Billings LS, et al. Dispositional forgiveness of self, other, and situations”. Journal of Personality.2005; 73, 316–360.

100- Thompson LY, Snyder CR. Measuring forgiveness. In S. J. Lopez & C. R. Snyder [Eds.], Positive psychological assessment: A handbook of models and measures [pp. 301–312]. Washington, DC: American Psychological Association.2003.

101- Hashemi Sheikh Shabani A, Amini F, basaknejad s. Investigating the causal relationship of forgiveness and psychological well-being with regard to the mediating role of emotions in students. The magazine did not know the achievements. Fourth period, year. 2010; 1, 52-33.

102- Hulland J. Use of partial least square [PLS] in strategic management research: a review of four recent studies, Strateg Manage, 1999; 20, 195–204.

103- Chi-Cheng H. Knowledge sharing and group cohesiveness on performance: An empirical study of technology R&D teams in Taiwan., Tec novation,2009; 29, 786–797. DIO: 10.1016/j.technovation.2009.04.003.

104- Wetzels M, Odekerken-Schroder G, van Oppen C. Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. Journals of  MIS Quarterly.2009; 33[1] · 177-195. DOI: 10.2307/20650284.

105- Chin WW. The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research.1998; 295[2], 295-336.

106- Flannelly KJ, Galek K. Religion, evolution, and mental health: attachment theory and ETAS theory. J Relig Health. 2010; 49 [3]: 337-50.

107- Fox A, Thomas T. Impact of religious affiliation and religiosity on forgiveness

Australian Psychologist. 2008; 43,[3], 175-185..

108- Langman L, Chung MC. The relationship between forgiveness, spirituality, traumatic guilt and posttraumatic stress disorder [PTSD] among people with addiction. Psychiatr Q. 2013. [1]:11-26. DOI: 10.1007/s11126-012-9223-5.

109- Amani M, Shiri I, Rajabi S. The Role of Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence in Student Forgiveness Forecasting. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology,2014; 15, 1, 80-73.

110- Saffari M, Sanaie Nasab H, Rashidi H, Hossein Porteghi GH, Pakpour Haji Agha A. Happiness, self-efficacy and academic achievement in students. Journal of Medical Education Development. 2014; 7 [13]. 22-29.

111- Caprara GV, Steca P, Gerbino M, Pacielloi M, Vecchio GM. Looking for adolescents’ wellbeing: self-efficacy beliefs as determinants of positive thinking and happiness. Epidemiol Psichiatr Soc. 2006;15[1]:30-43.

112- Pomaki G, Karoly P, Maes S. Linking goal progress to subjective well-being at work: the moderating role of goal-related self-efficacy and attainability. J Occup Health Psychol. 2009;14[2]:206-218.

113- Ghasemi M. Gholami A. Mehdizadeghan I. Effect of Forgiveness Training Iintervention on Resilience and Perceived Stress of Veterans’ Wives. Iranian Journal of War & Public Health 2017; 9[4]:177-183. DOI: 10.18869/acadpub.ijwph.9.4.177.

114- Salehi S, Hashemian K, mirhashemi M. Prediction of Family Resiliency based on Forgiveness and Spirituality among Married Teachers. Family Pathology, Counseling & Enrichment Journal. 2017; 2 [4], 103-119.

115- Bagheri-Nesami M, Sohrabi M, Ebrahimi M, Heidari-Fard J, Yanj J, Golchinmehr S. The Relationship between Life Satisfaction with Social Support and Self-efficacy in Community-dwelling Elderly in Sari, Iran, 2012. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013; 23 [101] :38-47.

116- Narimani M, Agha Mohammadian HR, Rajabi S. Comparison of Mental Health of Mothers of Normal Children and Mental Health of Mothers of Normal Children. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health Vol. 9, Spring & Summer 2007 33 [34] 15-24.


 

  بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی2
دسته بندی
برچسب ها
تبلیغات

انجام فوری تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری

انجام فوری تحلیل آماری پایان نامه