نقش تالاب انزلي در اقتصاد پايدار كانونهاي جمعيتي پيرامو

پنج شنبه 28 آذر 1398 ساعت 11:38 ق.ظ

نقش تالاب انزلي در اقتصاد پايدار كانونهاي جمعيتي پيرامون

تالابها در مجموع داراي ارزشها و فوائد بسيار زيادي بوده و از نظر اكولوژيكي و اقتصادي مي‌توانند در ابعاد منطقه اي و يا بين المللي مطرح باشند. تالاب انزلي جدا از اين ارزشها نبوده و اهميتهاي چندگانه آن چه از نقطه نظر بين المللي و چه داخلي به جز مسائل اكولوژيك و زيست محيطي، نقش خاصي در جغرافيا و حيات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كانون هاي جمعيتي منطقه وگردشگران ورودي به استان دارد. از جنبه هاي اجتماعي، نقش علميآن در زمينه هاي مختلف جانورشناسي، گياه شناسي و اكولوژي ناشناخته نيست و محققين ميتوانند از آن به عنوان يك آزمايشگاه طبيعي رايگان در زمينه هاي گوناگون استفاده نمايند .نقش فرهنگي و تاريخي تالاب انزلي در فرايند زمان روشنگر اهميت بي شمار آن در زمينه شكل گيري اجتماعات انساني است به ويژه كه در سده هاي اخير اين ناحيه به عنوان گذرگاه فرهنگي دروازه اروپا مطرح بوده و مؤثرترين معبر تماس و ارتباط با ديگر فرهنگ هاي غربي را ايجاد نموده است. نبايد فراموش كرد كه گذر اكثريت سياحان، جهانگردان و تاريخ نويسان از اين طريق صورت ميگرفته است .

وجود مناظر و چشم اندازهاي كمياب و بديع موجود در تالاب همواره جاذبه خاصي را براي علاقمندان به طبيعت و نيزگردشگران گريزان از غوغاي شهرها، ايجاد كرده است. اگر تفريح و تفرج و اساساً گذران اوقات فراغت را كه يكي از نيازهاي اصلي انسان بشمار ميرود در كنار ورزش ها و سرگرمي هائي چون ورزشهاي آبي در اين مناطق مورد بررسي قرار دهيم در مي يابيم كه اين پهنه گسترده. آرامش روحي بسياري از گردشگران ايراني و حاشيه نشينان شهري و روستائي خود را فراهم نموده است .

از نظر هيدروليك، تالاب نقش مهمي در جذب سيلاب ها داشته و جريانهاي تند آن را كاهش ميدهد و آنها را به طور موقت به ذخيره هاي آب تبديل ميكند كه نتيجه لايه هاي آبده زمين نيز غني ميشود. وجود پديده آبي چون تالاب انزلي به عنوان مانعي در مقابل هجوم دهها رودخانه بزرگ و كوچك كه با شيب تند از كوههاي البرز و تالش به سمت اراضي پست ساحلي سرازير ميشوند ارزش فوق العاده زيادي دارد. طبيعت سيلابي اين رودها بدون وجود تالاب به مثابه يك مخزن با ثبات، قادرخواهد بود اختلالات آشكاري در كانونهاي جمعيتي و سكونتي متمركز در دشت گيلان پديد آورد. تالاب، انزلي يكي از بهترين و مناسب ترين زيستگاهها براي گونه هاي مختلف پرندگان آبزي مهاجر است .دهها گونه از پرندگان مهاجر در مسير مهاجرت و سفر زمستاني خود تالاب انزلي را براي زمستان گذراني انتخاب ميكنند. اصولاً حوضه درياي خزر از مهمترين مناطق زيستگاهي پرندگان آبزي مهاجر ميباشد كه در مركز توزيع جغرافيائي جمعيت غازها و اردكهاي غرب سيبري و خزر و نيل واقع شده و هر سال در اين مسير پرواز بيش از  10تا  12ميليون از پرندگان مهاجر نظير غاز، قو، اردك،مرغابي، چنگر، خوتكا و ديگر پرندگان شناگر به مهاجرت می پردازند. اراضي پست مناطق جنوبي خزر، كه تالاب انزلي مهمترين واحد آبي داراي شرايط اكولوژيك آن است، بسياري از اين پرندگان را جذب ميكند (منوری، 1389)

اهميت فراغتي و گردشگري تالاب انزلي

طبق برآوردهاي انجام شده تالاب انزلي ساليانه پذيراي حدود 400هزار نفر گردشگر است (JICA,2005). تالاب انزلي داراي توانمندي بالايي براي فعاليت هاي گردشگري و اكوتوريستي است. در فصل تابستان، فعاليتهايي مانند قايق سواري و قايقراني در محدوده تالاب جزو فعاليت هاي تفريحي گردشگران و مسافران است. تالاب انزلي با جزاير متعدد خويش داراي چشم انداز بسيار زيبائي است كه مشتاقان طبيعت را به خود جلـب مـي‌كنـد. وجـود جاذبه هاي طبيعي در تالاب از يك سو و نياز فزاينده شهر نشينان به استفاده از طبيعت از سوي ديگـر كشـش عظيمـي ميـان عرضـه و تقاضـاي فراغتـي در تـالاب بوجـود آورده اسـت به راه انداختن برخي امكانات و تأسيسات مربوط به فعاليتهاي فراغتي در تالاب ميتواند زمينة اشتغال فراوانـي بـراي سـاكنان كناره هاي تالاب فراهم سازد .توان جهانگردي و فراغتي موجود در تالاب را ميتوان با تقاضاي عظيم آن در شـهرهاي سـاحلي گيلان و مازندران ارتباط داد و از آن براي بهبود شرايط زندگي و فعال تر كردن محيط اقتصادي تـالاب اسـتفاده كـرد. حضـور انبوه جمعيت مسافر و افراد غير بومي ميتواند در به جريان انداختن چرخهاي اقتصادي فعاليت  در زمينـه هـاي حمـل و نقـل، اقامت، مصرف كالاهای تولید وصنایع دستی و دیگر موارد ، بطور جدی مـؤثر باشد. سازماندهي سفرها و گشت و گذارها، در صورت برخورداري از يك نظم سيستماتيك و برنامه ريزي اصولي ميتوانـد انبـوهي از فعــل و انفعالات اقتصــادي را بــه حركــت در آورد و در زنجيــره اي از مناســبات اقتصادي با يكديگر قرار دهد. لازمه تبديل اين توان بالقوه به توان بالفعل، داشتن يـك آگـاهي درسـت از كـم و كيـف جريانهـاي فراغتـي و مسـتلزم ايجـاد تأسيسات ساده اي در زمينه هاي خدماتي اقامتي و پذيرائي ميباشد. بديهي است با سرمايه گذاري اندك در زمينه هاي فوق و تشويق سرمايه هاي كوچك محلي و جلوگيري از انحصارات و اعمال نفوذ سـرمايه هـاي كـلان بـراي سـودبري فراوان مـيتـوان اقتصاد ناحيـة تـالاب را از بعـدي ديگر مورد اسـتفاده قـرار داد (رنجبر،1390)

نظارت بر توزيع عادلانة امكانات و پراكندگي متناسب خدمات عرضه شده در زمينه هاي فراغتي و كنترل و هدايت درست ولي غير مستقيم آن توسط مديران ورزيده و كارآمد در سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري از حساسيت ويـژه اي برخـوردار اسـت.اين بخش از فعاليت اقتصادي تالاب، زمينة پايان ناپذيري از توان اقتصادي محيط است كه با گذر زمـان،بـازدهي و حجـم آن بيش از پيش تنوع و افزايش مي‌يابد. بديهي است كه سهم اشتغالات و حجم مبادلة كالائي و خـدمات را از طريـق ايـن بخـش نبايد ناديده گرفت. تقويت نقش فراغتي و جهانگردي تالاب از جمله سازنده ترين و كارآمدترين بخشهاي اقتصادي آن به شمارميرود. از آنچه كه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه حفظ و نگهداري تالاب انزلي به عنوان يك سرماية ملي و محلي نه يـك وظيفـه كه يك رسالت تاريخي براي تمام كساني است كه خود را در قبال جامعه مسئول ميداننـد. زمينـه هـاي اشـاره شـده در ايـن بخش، فقط شاخصهاي عمده اي از توانهاي فراوان اقتصادي تالاب هستند. هرچه اين زمينه ها بازتر شوند و حيات و فعاليت درآن گسترش يابد مسلماً زمينه هاي بهره برداري جديدتري نيز به وجود خواهند آمد. تنها از طريق يك چنـين شـناختي اسـت كه ميتوان محيط اقتصادي تالاب را به يك محيط فعال تبديل كرد و با بهره گيري از امكانات آن، تالاب را به دليل نياز وسيع بدان، از آسيب و خطراتي كه متوجه آن است حفظ كرد. رها كردن تالاب به حال خود يعني پوشيده ماندن توانها و ارزشهاي بالقوة موجود در آن و عدم استفاده از اين توانها يعني نشان دادن ضعف و انفعال فرهنگي و عجز در مقابل طبيعت و سرانجام كمك به مرگ تدريجي تالاب. حركت در باز زنده سازي تالاب انزلي و جلوگيري از به هدر رفتن توانهاي اقتصادي عظيم آن پويشي اسـت كـه نشـان دهنـدةقدرت خلاقيت و ابتكار انسان است. با بهره گيري از امكانات فني وسيعي كه در اختيار داريم، جاي دارد بـا اسـتفادة درسـت واصولي از تالاب انزلي حيات آن را نيز در گردش طبيعي و دور از آلودگيهاي ناشي از روند صنعتي شدن، تداوم بخشيد. رسيدن به چنين هدفي نه تنها به نيت خوب و حسن نظر زياد، بلكه به حوصله و مديريت بنيادي و واقع گرايانه نياز دارد.

  نقش تالاب انزلي در اقتصاد پايدار كانونهاي جمعيتي پيرامو
دسته بندی
برچسب ها
تبلیغات

انجام فوری تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری

انجام فوری تحلیل آماری پایان نامه