انجام خدمات تحلیل آماری و تحلیل داده ها

پنج شنبه 02 فروردین 1397 ساعت 18:53 ب.ظ

یکی بخش عمده از فعالیت دپارتمان واهو انجام تحلیل داده ها در دو بخش کمی و کیفی می باشد.انجام تحلیل آماری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های کاربردی و تخصصی از جمله نرم افزارهای زیر صورت می گیرد

علامت اختصاری

نام نرم افزار

Spss

اس پی اس اس

Pls

پی ال اس

Amos

ایموس

Lisrel

لیزرل

AHP

ای اچ پی

R

آر