انواع تحلیل عاملی

یکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 21:37 ب.ظ

انواع تحلیل عاملی:

  1. تحلیل عاملی اکتشافی(FA)
  2. تحلیل عاملی تائیدی(سطح اول و سطح دوم) (CFA).

هدف عمده تحلیل عاملی اکتشافی، عبارت از کشف و استخراج عوامل زیربنایی موجود در یک مجموعه از داده ها و تعیین شاخص های مرتبط به هر عامل است، در واقع تحلیل عاملی اکتشافی زمانی بکار می رود که هیچ گونه چارچوب نظری از قبل تعیین شده در باب عاملها و روابط عاملها با نشانگرها در دسترس نباشد، لذا در این نوع تحلیل روابط هر عامل با همه نشانگر مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نشانگرهای آن عامل با عنایت به بارهای عاملی تعیین می‌شوند.

هدف عمده تحلیل عاملی تائیدی، عبارت از آزمون فرضیاتی در باب تعداد عوامل، روابط عامل با نشانگر و ساختار کلی مدل بر مبنای یک چارچوب نظری از پیش تعیین شده است، لذا در این نوع تحلیل  رابطه هر عامل با تعدادی از نشانگرهای مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرف

  انواع تحلیل عاملی
دسته بندی
برچسب ها
تبلیغات

انجام فوری تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری

انجام فوری تحلیل آماری پایان نامه