مطالب با موضوع اطلاعات بیشتر
انواع تحلیل عاملی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

انواع تحلیل عاملی: تحلیل عاملی اکتشافی(FA) تحلیل عاملی تائیدی(سطح اول و سطح دوم) (CFA). هدف عمده تحلیل عاملی اکتشافی، عبارت از کشف و استخراج عوامل زیربنایی موجود در یک مجموعه از داده ها و تعیین شاخص های مرتبط به هر عامل است، در واقع تحلیل عاملی اکتشافی زمانی بکار می رود که هیچ گونه چارچوب نظری از قبل تعیین شده در باب عاملها و روابط عاملها با نشانگرها در دسترس نباشد، لذا در این نوع تحلیل روابط هر عامل با همه نشانگر مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نشانگرهای آن عامل با عنا ...

علیت در مدل های میانجی گر ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

علیت در مدل های میانجی گر بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که نتایج حاصل از مدل های دارای متغیرهای میانجی گر، گامی در جهت تبیین علی پدیده های روانشناختی محسوب می شوند؛ به عبارت دیگر، اگر پژوهشگر در ابتدای طراحی پژوهش جریان علیت میان متغیرها را درست تشخیص داده باشد، گامی به سوی درک روابط علی میان متغیرها برداشته می شود. پژوهشگران منتقدی نیز وجود دارند که تبیین های على را از پژوهش هایی که در آن متغیر میانجی گر و مستقل به طور همزمان سنجیده می شوند بر نمی تابند.  این پژوهشگران منتقد ...

ارتقا بخشی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ارتقا بخشی[1] آزمون سوبل که جهت بررسی اندازه ی اثر غیر مستقیم متغیر میانجی طراحی شده است، بر مفروضه ی توزیع نرمال بنا گردیده است. پژوهشی گوناگون به این دلیل که عملا توزیع اندازه ی اثر غیر مستقیم از توزیع نرمال تخطی می نماید، کاربرد آماره ی سوبل را نابجا و سوگیرانه (به ویژه در نمونه های کوچک متوسط) و در عوض بر کاربرد سطح معنی داری و فاصله ی اطمینان حاصل از روش Bootstrap تاکید می نمایند. در شیوه ی Bootstrap برای اندازه گیری اثر غیر مستقیم متغیر مستقل از طریق متغیر میانجی گر بر متغیر واب ...