هدف از این سایت انجام خدمات نرم افزاری به صورت آنلاین در کمترین زمان و با بهترین قیمت می باشد. این سایت برگرفته از نام یکی از سریعترین ماهیان دنیا می باشد که سرعت شنای آن به 78 کیلومتر بر....

هدف از این سایت انجام خدمات نرم افزاری به صورت آنلاین در کمترین زمان و با بهترین قیمت می باشد. این سایت برگرفته از نام یکی از سریعترین ماهیان دنیا می باشد که سرعت شنای آن به 78 کیلومتر بر....