تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با SPSS

قیمت و تعرفه تحلیل آماری با نرم افزار SPSS سایت واهو

قیمت ها به دلار است(معادل آن به تومان در سایت قابل پرداخت است)

مدت زمان کاری

کارشناسی

ارشد

دکتری

10 روز

$12.95

$16.19

$21.05

7 روز

$15.54

$19.43

$25.26

5 روز

$18.13

$22.67

$29.47

4 روز

$20.72

$25.90

$33.68

3 روز

$23.31

$29.14

$37.88

48 ساعت

$25.90

$32.38

$42.09

24 ساعت

$28.49

$35.62

$46.30

 
 
http://wahoo.ir/panel/uploads/1535158385.gif